محور مردم افغانستان؛ برای عدالت، ثبات و نظام قانون مدار

بازگشت به قانون اساسی

بازگشت به مشروعیت سیاسی

۲۵ سرطان ۱۳۹۶ ـ ۱۶ جولای ۲۰۱۷

بحران‌سیاسی فراگیر، قانون ستیزی‌ها، فساد، ناامنی روز افزون، واپس‌گرایی‌سیاسی در دولت‌داری، عدم اعتماد ملی، نبود برنامه و استراتژی روشن‌سیاسی و تفرقه‌های قومی، سبب شده است تا محور مردم افغانستان به‌عنوان جریان سیاسی اپوزسیون، در راستای نهادینه کردن مشروعیت‌سیاسی، ثبات و توسعه‌ی کشور، تحقق مردم‌سالاری، ایجاد دولت قانون  و پاسخده به فعالیت آغاز کند.

این جریان همانگونه‌ایکه از متن شهروندان، فعالان مدنی، نهادهای اجتماعی، احزاب، علما، بزرگان قوم، جوانان، زنان و شخصیت‌های سیاسی برخاسته است، می‌خواهد که  قدرت دولتی، مردمی شده و مشروعیت‌سیاسی با بازگشت به قانون اساسی دوباره در کشور به میان آید.

 اعتقاد محور مردم افغانستان این است که همکاری جامعه‌ی جهانی با رویکرد ملی‌سازی قدرت در همسویی با خواست ها و آرزوهای مردم باید در راستای برگرداندن  مشروعیت قانونی و تحقق اراده‌ی  مردم همسو گردد. امریکه که حکومت وحدت ملی افغانستان به گونه دوام‌دار  به تخریب آن پرداخته است. از سوی دیگر از نظر ما نبود راهکار ملی، سبب شده است تا بحران فراگیر کشور را به بن‌بست و رکود سیاسی بکشاند.

 بحران که تنها با  باز گشت به قانون اساسی و نهادینه کردن مشروعیت سیاسی مهارپذیر است. ازاین‌رو  از نظرگاه محور مردم افغانستان بازگشت به قانون اساسی به معنای بازگشت به مشروعیت سیاسی و ثبات پایدار و زمینه دولت‌داری مشروع و پاسخگو است که باید صورت گیرد.

  از سوی دیگر خاطر نشان باید کرد که موجودیت یک اپوزسیون  نیرومند، فعال و افغانستان شمول لازمه‌ی یک جامعه دارای دموکراسی است. محور مردم افغانستان، این چتر فراگیر سیاسی، خانه‌ی مشترک اقوام و شهروندان آگاه و نخبه‌ی افغانستان می‌خواهد به عنوان اپوزسیون کارا و فعال، همراه و همسو با مردم افغانستان در مسیر نهادینه کردن مشروعیت‌سیاسی و تحقق مردم‌سالاری  مبارزه‌ی پایان‌ناپذیر خود را انجام دهد.

همچنان محور مردم افغانستان  باورمند است که  قدرت‌سیاسی  باید از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف در اختیار نیروها و نهادهای سیاسی پیروز در انتخابات دموکراتیک، قرار گیرد.