حقوق بشر

۷ عقرب ۱۳۹۶

محور مردم افغانستان بتاریخ ۵ عقرب سال جاری  گردهمایی را تحت عنوان زن و دیموکراسی برگزار نمود.

محور مردم افغانستان بتاریخ ۵ عقرب سال جاری  گردهمایی را تحت عنوان زن و دیموکراسی برگزار نمود. در این گردهمایی که به ابتکارکمیته زنان محور ...