افغانستان

۲۴ سرطان ۱۳۹۶

خطوط اساسی محور مردم افغانستان

مقدمه یکم: عرصه سیاسی دوم: عرصه امنیت و صلح سوم: عرصه سیاست خارجی چهارم: عرصه اقتصاد پنجم: عرصه اجتماعی- فرهنگی   مقدمه: پاسداری از ارزش ...