اعلامیه محور مردم افغانستان

یکشنبه  ۵قوس ۱۳۹۶

محور مردم افغانستان در مورد گذار از وضعیت بحرانی کنون از خود برنامه و دیدگاه مشخص دارد. دیدگاه‌ها و برنامه‌های این جریان بارها در همایش‌ها رسمی معرفی شده است.

این جریان اپوزسیونی طرف دار برگزاری جرگه عنعنوی نیست. محور مردم افغانستان برگزاری جرگه را راه حل سیاسی معقول و مدرن نمی‌داند و باور دارد که این رویکرد نوع عقب گردسیاسی  پنداشته می‌شود. مجلسی را که امروز برخی‌ها زیر نام( محور گوند) برگزار کرده بودند به هیچ‌صورت منوط به محور مردم افغانستان نیست و نخواهد بود. (محور گوند) یک جریان دیگر است.

در واقع ما مخالف برگزاری جرگه عنعنوی هستیم و این راهکار نمی‌تواند کشور را از بن بست نجات دهد. محور مردم یک ساختار اپوزسیونی مردمی است که از مدت یک‌ونیم سال بدین‌سو در کشور فعالیت دارد. محور مردم افغانستان طرفدار بازگشت به قانون اساسی و مشروعیت سیاسی است و برای حل بحران موجود طرح و دیدگاه مشخص خود را دارد که به زودی اعلام خواهد کرد. دیدگاه و اعلامیه‌های رسمی این جریان به صورت آفتابی برهمگان هویداست که مخالف جرگه عنعنوی و تداوم حکومت فاقد مشروعیت است.

بنابراین از طریق این متن بر همگان آگهی می‌دهیم که نام رسمی ما (محور مردم افغانستان است). جریان نوپا و تازه ساخته شده‌یی “محور گوند” که امروز در کابل جلسه داشت هیچ تعلق و ربطی به ما ندارد. ما اپوزسیونیم و در راستای نهادینه شدن مردم‌سالاری و دولت قانون با طرح و برنامه مدرن ومدنی مبارزه می‌کنیم نه با ابزارها و طرح‌های سنتی و عقب مانده. محور مردم از خود آرم یا نشانه، پرچم و خطوط سیاسی مشخص دارد. با پخش این اعلامیه از رسانه‌ها و شهروندان کشور تمنا داریم که تا در امر تفکیک دیدگاه و کنش‌سیاسی محور مردم افغانستان نسبت به سایر جریان‌های سیاسی دیگر، الگوها و نشانه‌های ساختاری ما را در نظر داشته باشند. شورای رهبری محور مردم افغانستان با داشتن خطوط سیاسی، منشور سیاسی و ساختار افقی خود از آغاز تا حال و تا آینده نسبت به دیگر جریان‌های سیاسی متفاوت و دارای دیدگاه ویژه سیاسی در باره اوضاع موجود است. دیدگاه محور مردم افغانستان به صورت مدون از یک ونیم سال بدین سو بر همگان مشخص است و ما را در متن مبارزه سیاسی و منظومه‌های فکری و عملکرد مان  به داوری  و محک بگیرید.  ما خواهان برگزاری انتخابات شفاف و مردمی، نهادینه شدن قانون اساسی و ارزش‌های شهروندی هستیم ودراین راستا با راهبرد و برنامه مشخص داریم مبارزه می‌کنیم. محور مردم افغانستان نه تنها طرفدار جرگه عنعنوی نیست، بل آن را تلاش بی‌نتیجه و به دردناخور به اوضاع سیاسی کشور می‌دانیم.

محور مردم افغانستان