محور مردم افغانستان بتاریخ ۵ عقرب سال جاری  گردهمایی را تحت عنوان زن و دیموکراسی برگزار نمود.

در این گردهمایی که به ابتکارکمیته زنان محور مردم افغانستان برگزار شده بود ده ها تن از زنان به نمایندگی از نهاد های مختلف  اشتراک کرده بودند.

اشتراک کننده گان در این گردهمایی بر نقش بیشترزنان در نظام سیاسی تاکید داشتند و خواستار آن بودند تا روی ظرفیت های زنان بصورت واقعی تمرکز صورت گیرد.

خانم حمیده عثمان ریس کمیته زنان محور مردم افغانستان در بخشی از سخنانش در این گردهمایی گفت «زنان در هر رده ایکه باشند چی درادارات  دولتی ، انجیو ها،  سازمان های ملی و بین المللی احساس مشترک دارند و برداشت شان نسبت به حوادث جاری در کشور واحد است. ما نباید میان زنان در سطوح مختلف خط بکشیم بلکه به نماینده گی از محور مردم افغانستان گفته می توانیم که باید حمایت گر زنان افغان بود، روی ارتقای ظرفیت زنان باید تمرکز و سرمایه گذاری واقعی صورت گیرد نه اینکه با شعار های کاذب مثل گذشته  آنها را اغوا کنیم».

در گرد همایی متذکره زنان خواستار آن شدند تا در وزارتخانه ها و ادارات دولتي زنان در ۤپست های مهم گماشته شوند.

به گفته ریس کمیته زنان محور مردم افغانستان «آیا ده ها زن افغان که امروز د ر وزارتخانه ها و ادارات امنیتی تا رتبه های بلند رسیده اند نمیتوانند این ادارات را اداره کنند؟ چرا زنان شجاع ما در وزارت داخله ، دفاع و ریاست امنیت ملي به سطح حد اقل معینیت دست نمی یابند ؟

چرا زنیکه سفیر شده میتواند اما وزیر خارجه بوده نمیتواند ؟

دا ځکه چې پرمونږ باور نشته، دا ځکه چې کومه ولسواکي چې نارې يې په شاوخوا شلو کلونو کې وهل شوي تش په نامه ده ».

رڼا ترین یکی از سناتوران ګفت باید فیصدی سهم زنان در پارلمان بالابرده شود وی خواستار آن شد که این نیاز به حمایت بیشتر از زنان دارد.

در این گردهمایی نماینده گان ۶۰ نهاد و سازمانهای امور زنان و نماینده گان زن در یکتعداد از ولایات و ولسوالی های کابل نیز اشتراک داشتند.

 

همچنان در این گردهمایی روی موضوع دیموکراسی و امنیت نیز تمرکز صورت گرفت عارف کیانی مسوول اتاق فکر محورمردم افغانستان ګفت امنیت جز مهم برای تامین دیموکراسی است که متاسفانه اکنون هم چالش مهم در کشور است.

جامعه مرد سالار و نقض حقوق زنان مشکل دیگر زنان افغان در این گردهمایی خوانده شد.

اسدالله داود زی یکتن از فعالان حقوق زن این موضوع را مشکل اساسی جامعه افغانستان خواند.

در اخیر گرد همایی( زن و دیموکراسی) برای ۵۰ تن از زنان نخبۀ سازمان ها و نهاد های فعال در کشور تحسین نامه های اهدا گردید.