دیداردوم  هیات رهبری محور مردم افغانستان در هرات باستان

هیات رهبری محور مردم افغانستان در ولایت باستانی هرات با بزرگان و نمایندگان ولسوالی‌های پانزده گانه، هرات دیدار نمود. دراین دیدار ضمن بررسی و گفت‌وگو با بزرگان و نمایندگان ولسوالی‌های پانزده گانه هرات باستان، روی مسایل مهم و حساس گفت‌وگو صورت گرفت.

بزرگان و نمایندگان ولسوالی‌های پانزده گانه، در باره چالش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی هرات دیدگاه‌ها و نظریات خود را با هیات رهبری محور مردم افغانستان در میان گذاشتند. دراین دیدار روی مسایل فوق به صورت تحلیل‌گرایانه و آسیب شناسانه دیدگاه‌ها و نظریات ارایه گردید.

هیات رهبری محور مردم افغانستان برای نمایندگان ولسوالی‌ها و رهبران اجتماعی مردمی ولایت باستانی هرات روی موارد زیرین معلومات ارایه کردند.

  • چیستی محور مردم افغانستان به عنوان یک اپوزسیون؟
  • برنامه‌ها و دیدگاه‌های محور مردم افغانستان چه‌گونه است.
  • ساختار محور مردم افغانستان چه ویژگی‌های دارد.
  • برنامه‌ها و منشورسیاسی محور مردم افغانستان چیست؟
  • برنامه‌های محور برای اصلاح نهادهای انتخاباتی و اصلاح پروسه انتخابات.

در این دیدار هم‌چنان بحث روی چرایی ایجاد محورمردم افغانستان نیز صورت گرفت. اشتراک کنندگان و کسانی که از ولایت باستانی هرات به دیدار هیات محور مردم افغانستان آمده بودند  به پرسش‌ها پیرامون محور مردم افغانستان پرداختند و در دیدگاه‌ها  و نظریات خود را مطرح کردند.

هیات رهبری محور مردم افغانستان به پاسخ پرسش‌ها و تحلیل دیدگاه‌های هریکی پرداخت و محور را با تمام رویکردهای کاری‌اش معرفی کرد. نمایندگان ولسوالی‌های پانزده گانه، معلومات در مورد اوضاع امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرات، ارایه کردند و با دید انتقادی از عدم توجه حکومت، از محرومیت و انزوا هراتیان سخن گفتند. آنچه دراین دیدارها و گفت‌وگوها امیدوار کننده بود این بود که مردم افغانستان آمادگی به تغییر مثبت و مشارکت در پروسه‌های بزرگ سیاسی را دارند. همان‌طوری‌که از نام اپوزسیون پیداست، کار کرد اپوزسیون برجسته ساختن کاستی‌ها و آفتابی نمودن عدم کارایی دولت  است.

ازاین رو نیاز برای برجسته‌سازی و متوجه‌سازی دولت به کاستی‌هایش را شهروندان هرات، یک امر اساسی و ضروری می‌دانند. از همین روی از محور مردم افغانستان به عنوان اپوزسیون کثرت‌گرا و افغانستان شمول حمایت کردند و وعده هرگونه همکاری را با محور مردم افغانستان اعلام داشتند. هیات رهبری محور مردم افغانستان، با مهم خواندن نقش شهروندان در اینده سیاسی کشور به ویژه در انتخابات، به همگرایی و یکپارچگی شهروندان افغانستان تأکید کرد و از هراتیان به عنوان حامیان سازندگی یاد کرد.

همچنان هیات رهبری محور مردم افغانستان وعده سپرد که به زودی در راستای کار مشترک  در ولایت هرات فعالیت خود را اغاز کرده در خدمت مردم خواهد بود. دیدار هیات رهبری محور مردم افغانستان به منظور مشوره خواهی و رای زنی با شهروندان هرات صورت گرفت که زمینه را برای انسجام و بهتر سازی کارهای آینده محور مردم افغانستان مساعد کرد. هیات رهبری محور مردم افغانستان از پیش آمد نیک و مهمان نوازی شهروندان هرات سپاسگزار است و متعهد به این است که در کنار مردم به فعالیت و کار خود مبتنی بر شفافیت و قانونیت کار خواهد کرد تا باشد کشور مان از مصایب و چالش‌های کنونی رهایی یابد.