درباره محور

محور‌ مردم افغانستان به عنوان چتر سیاسی، همه شمول و عدالت‌خواه که برای نهادینه کردن دموکراسی و تحقق خواست‌های مردم تشکیل شده و طرح روشنی برای حل بحران کنونی کشور دارد، اعلام موجودیت کرده است..