بسم الله الرحمن الرحیم                                                                             

اعلامیه محور مردم افغانستان در پیوند به گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی

دوشنبه ۶ قوس ۱۳۹۶ خورشیدی

پس از انتفاد شورای تفاهم جریان‌های سیاسی از کارکرد کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و وابستگی مطلق آن‌ها به ریاست‌جمهوری، حکومت وحدت‌ملی دست به برکناری رییس کمیسیون انتخابات و رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات زد. این عملکرد در واقع پس از آن رخداد که شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، لغو کمیشنران را خواسته بودند. حالا در تازه ترین موضع گیری، حکومت وحدت ملی، از گزینش دوباره کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی خبر داده است. در حالیکه خواست محور مردم افغانستان و شورای تفاهم جریان های سیاسی این است که این کمیشنران برکنار و در مشورت با شورای تفاهم جریان‌های سیاسی و سایر احزاب، نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی، شخصیت های قابل اعتماد با ظرفیت و غیر وابسته به حکومت گزینش شوند و در چارچوب کمیته ملی نظارت انتخابات از آغاز الی پایان انتخابات، پروسه انتخابات کشور را مدیریت کنند.

 مطابق به قانون پس از برکناری رییس کمیسیون یک هفته بعد باید جانشین کیمیشنران معرفی گردد چنانچه دیده شد، دوباره حکومت وحدت ملی، نقض قانون کرد و دراین راه از سهل‌انگاری کار گرفت.

حالا شورای تفاهم جریان‌های سیاسی و محورمردم افغانستان، مخالف تک‌روی و انحصار پروسه گزینش کمیشنران جدید برای کمیسیون‌هاست. محور مردم افغانستان با داشتن طرح اصلاحی در بخش تخنیکی و قانونی، خواهان ایجاد چارچوب مشورتی برای معرفی کردن کمیشنران جدید است. هرگونه تصمیم‌گیری و اتخاذ عمل، در غیاب شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی و مدنی بازهم، تکرار بازی با سرنوشت مردم است. آنچه ما به عنوان انتقاد از رویکرد موجود مطرح کردیم منظورمان این بود که روند برگزاری انتخابات کشور دموکراتیزه گردد نه اینکه دوباره حکومت، همان مسیری را طی کند که هدف آن مهندسی انتخابات است.

پیشنهادما این بود که همه روی یک مکانیزم مشورتی، نظارتی و اصلاحی توافق کنیم و زمینه را برای گذار از بحران عدم اعتماد فراهم سازیم. درغیر ادامه وضع موجود و تکرار بازی مهندسی شده از پیش، بحران عدم اعتماد و مشارکت مردم در انتخابات را فراگیر خواهد ساخت. حکومت وحدت ملی باید به تک روی و انحصارسازی پروسه انتخابات پایان دهد و مطابق به خواست و فکر اصلاح‌گرایی جریان‌های سیاسی کشور عمل کند. آنچه تا به حال به‌عنوان تعهد حکومت در قبال انتخابات اتفاق افتاده، مهندسی و بی‌اعتمادسازی شهروندان بوده است. بنابراین نباید دوباره روند بی اعتماد سازی و ایجاد بحران انتخاباتی ادامه پیدا کند. سیاسیون حاکم کنونی همانگونه که از طریق آرای مردم قدرت سیاسی را به دست نگرفته اند، به همان طریق می‌خواهند که انتخابات آینده کشور شفافیت و حسابدهی نداشته باشد.

 از این رو محور مردم افغانستان به منظور مهارتقلب، پایان دادن به بی‌اعتمادی به انتخابات، به خاطر جلوگیری از بحران ویرانگر آینده، خواهان نهادینه کردن اصلاحات، گزینش کمیشنران فعال و متعهد به مردم است تا مردم‌سالاری و اراده مردم در یک انتخابات قابل اعتماد و قبول  متبلور گردد و مردم خود سرنوشت‌سیاسی خود را تعیین کنند. محور مردم افغانستان خواهان برگزار شدن انتخابات به موقع است و هر گونه سهل‌انگاری و قانون‌شکنی را دراین مورد خیانت به مردم و آینده‌سیاسی کشور تلقی می‌کند. برای محور مردم افغانستان سلامت مردم‌سالاری و نهادینه شدن مشروعیت اولویت ملی است تا مردم شاهد تحقق اراده سیاسی خود گردند.

محور مردم افغانستان