بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اعلامیه‌‌ی محور مردم افغانستان در پیوند به رخداد ها و تنش های سیاسیی اخیركشور
در این برهه حساس هرگونه تحرك غیر عقلانی در امرتحقق اهداف شخصی و تیمی، بازی با سرنوشت مردم، سلامت نظام، قانون مداری ودموكراسی نوپای افغانستان تلقی میشود. مانور های مغرضانه و تلاش های تشنجزای سیاسی اخیر حكومت، موجب خلق تنش های شده است كه بستر را برای بهره برداری گرو ه های دهشت افگن مساعد كرده و امید برگشت ثبات سیاسی و تقرب به صلح و امنیت در كشور را ضربه زده است. محور مردم افغانستان منحیث یك جریان فعال مسوولیت پذیر سیاسی، ایجاد و خلق تنش های سیاسی را از جانب حكومت مغایر ارزش های دولت داری و ماده پنجم قانون اساسی كشور كه حكومت را مكلف به تامین ثبات و امنیت دركشور كرده، دانسته و هرگونه تلاش و مانور فرسایشی حكومت را در راستای خلق بحران به زیان شهروندان و به نفع مخالفین مسلح و گرو ه های دهشت افگن میداند. در این برهه كه حكومت در عدم قانونیت، مشروعیت و بحران فقدان داشتن پایه های وسیع مردمی بسر می برد، توسل به مدارا و توجه به ایجاد و احیای اجماع وسیع در مدار منافع ملی و تحمل رقیب های سیاسی اش میتواند تنش های موجود سیاسی را کاهش داده و به تقویت اعتماد مردم نسبت به آینده و ثبات سیاسی کمک کند. در غیر آن بروز هرگونه پیامد ناگوار وغیر قابل مدیریت به دوش سران حكومت وحدت ملی خواهد بود. لازم است در این مقطع زمانی حكومت به عوض سیاست حذف رقیبان سیاسی متوجه عملی نمودن تعهداتی شود كه در بدو ایجاد این حکومت به شكل قسمی بخشی از خواست های مردم را تشكیل می داد. برگزاری به موقع انتخابات شفاف شورای ملی، شوراهای ولسوالی ها، تامین امنیت ،توزیع عادلانه قدرت، مبارزه با فساد اداری، تعمیم و نهادینه كردن حاكمیت قانون و ارایه حكومت داری خوب از جمله مسایل كلیدی اند كه روح تفاهم نامه حكومت وحدت ملی را احتوا میكنند كه با تاسف تا این دم هیچ یك ازین خواست های بر حق مردم ما در عمل پیاده نشده است. تغییر رویكرد سیاسی انحصار طلبانه در امر اعمال قدرت برای سلامت نظام الزامی است. سیاست معطوف به استبداد حكومت ، تمركز و انحصار قدرت در ارگ، سیاسی سازی نهاد های امنیتی، ضعف در حكومت داری وتامین امنیت، عدم تمكین حكومت به خواست های برحق جریان های سیاسی و مدنی، وضعیت سیاسی وأوضاع امنیتی كشور را بگونه ای بی پیشنه بحرانی كرده است كه تداوم و قوام این حالت افغانستان را در پرتگاه فنا سوق خواهد داد. روی این ملحوظ محور مردم افغانستان خواهان سلامت نظام ، تطبیق قانون ،تحقق مولفه های دموكراسی، برگشت ثبات، ایجاد مشروعیت و پایان دادن به توطئه سازی و انحصار قدرت از جانب ارگ بوده و شهروندان كشور را در این اوضاع بحرانی به خویش تن داری بیشتر دعوت میكند.
محور مردم افغانستان
۹۶/۱۰/۵